Find Posts By Topic

Neighbor Day / Día del Vecino / Ngày Hội Khu Phố / 鄰居節 / 이웃의 날 / Maalinta Dariska / Araw ng Kapitbahay

We invite all Seattle residents to celebrate Neighbor Day on May 4 by indulging in random acts of kindness.

Neighbor Day is a special day set aside to reach out to neighbors, make new friends, and express thanks to those who help make your neighborhood a great place to live.

Residents, businesses, or community groups are all encouraged to participate however they like. The main goal is simply to reach out and connect with your neighbors through generosity.

Learn more & get ideas at http://www.seattle.gov/neighborday  


Día del Vecino: Sábado, 4 de mayo

Invitamos el 4 de mayo a todos los habitantes de Seattle a celebrar el Día del Vecino para disfrutar de un día en el que las muestras de afecto espontáneas nos hagan conocernos más como vecinos.

El Día del Vecino es una ocasión especial destinada para llegar a nuestros vecinos, hacer nuevos amigos y agradecer a aquellos que contribuyen a que nuestros vecindarios sean lugares excelentes para vivir.

Alentamos a los habitantes, los comercios y los grupos comunitarios a participar de la manera que deseen. El objetivo principal es simplemente encontrarnos y relacionarnos con nuestros vecinos a través de pequeños actos de generosidad.

Obtengan más información e ideas en http://www.seattle.gov/neighborday.


Ngày Hội Khu Phố – Thứ Bảy, ngày 4 tháng 5

Chúng tôi trân trọng mời tất cả cư dân Seattle cùng kỷ niệm Ngày Hội Khu Phố vào ngày 4 tháng 5 bằng cách thực hiện các hành động tử tế bất ngờ.

Ngày Hội Khu Phố là một ngày đặc biệt dành để kết nối những người hàng xóm, kết thêm bạn mới và cảm ơn những người đã giúp cho khu phố của quý vị trở thành một nơi sinh sống tuyệt vời.

Các cư dân, doanh nghiệp hoặc các nhóm cộng đồng được khuyến khích tham gia theo bất kỳ cách nào mà họ muốn. Mục tiêu chính chỉ đơn giản là kết nối và gắn kết với những người hàng xóm của quý vị bằng sự tử tế.

Tìm hiểu thêm thông tin & tìm ý tưởng tại http://www.seattle.gov/neighborday.


鄰居節 – 5 4 日,星期六

我們邀請所有西雅圖居民在 5 月 4 日當天盡情去做隨機善舉來慶祝鄰居節。

鄰居節是一個特殊的日子,旨在幫助左鄰右舍,結交新朋友,並向那些幫助社區成為更好的居住之所的人士表示感謝。

鼓勵居民、企業或社區團體以他們喜歡的方式參與其中。我們的主要目標是鼓勵利用慷慨大方的善舉,來與您的鄰居建立聯繫、互相幫助。

前往 http://www.seattle.gov/neighborday 瞭解更多資訊和想法。


邻居节 – 5 4 日,星期六

我们邀请所有西雅图居民在 5 月 4 日这一天尽情去做随机善举来庆祝邻居节。

邻居节是一个特殊的日子,旨在帮助左邻右舍,结交新朋友,并向那些帮助您的社区成为更好的居住之所的人表示感谢。

鼓励居民、企业或社区团体以他们喜欢的方式参与其中。我们的主要目标是使您通过慷慨大方与您的邻居建立联系、互相帮助。

前往 http://www.seattle.gov/neighborday 了解更多信息和想法。


이웃의 날 – 5 4, 토요일

친절을 나누며 즐거운 시간을 보낼 수 있는 5월 4일 이웃의 날을 기념하여 모든 시애틀 주민을 초대합니다.

‘이웃의 날’은 이웃에게 다가가 새로운 친구를 사귀고, 살기 좋은 지역을 만들기 위해 앞장서시는 분들께 감사를 전하는 특별한 날입니다.

거주민, 사업체 또는 커뮤니티 단체 모두 원하는 방식으로 참여해 주실 것을 당부드립니다. 주된 목표는 너그러운 열린 마음으로 이웃에게 다가가 서로 소통하는 것입니다.

자세한 정보 및 아이디어는 http://www.seattle.gov/neighborday 참조.


Maalinta Dariska – Sabtida, 4 ta Maajo

Waxaan kucasuumaynaa dhamaan dadka dagan Seattle inay udabaal degaan Maalinta Dariska marka lagaaro 4 ta Maajo ayagoo samaynaaya talaabooyin iskudhafan oo naxariis leh.

Maalinta Darisku waa maalin qaas ah oo lagu maamuusaayo iskuxirka dadka dariska ah, aadna kusamaysanayso saaxiibo cusub, aadna umahadcelinayso dadka kadhigay xaafadaada meel wanaagsan oo lagu noolaado.

Dadka deegaanka, ganacsiyada, iyo kooxaha bulshada dhamaantood waxaa lagu dhiirigalinayaa inay kaqaybgalaan sidii aay doonaanba/intii karaankooda ah. Hadafka ugu wayn ayaa ah kaliya in la gaaro lana iskuxiro dadka dariskaaga ah ayadoo si deeqsinimo ah lagu samaynaayo.

Macluumaad badan iyo fikradaba kaqaado barta http://www.seattle.gov/neighborday.


Araw ng Kapitbahay – Sabado, Mayo 4

Iniimbitahan namin ang lahat ng residente ng Seattle na ipagdiwang ang Araw ng Kapitbahay sa Mayo 4 sa pamamagitan ng malugod na pakikibahagi sa mga di-inaasahang mabuting gawain.

Ang Araw ng Kapitbahay ay isang espesyal na araw na inilaan para mag-abot ng kamay sa mga kapitbahay, makipagkaibigan, at magpahayag ng pasasalamat sa mga taong tumutulong na gawing mainam na tirahan ang iyong kapitbahayan.

Hinihikayat ang lahat ng residente, negosyo, o grupo sa komunidad na lumahok sa anumang paraang nais nila. Ang pangunahing layunin ay para lamang mag-abot ng kamay at makipag-ugnayan sa iyong mga kapitbahay sa pamamagitan ng kabutihang-loob.

Matuto ng higit pa at humanap ng mga ideya sa http://www.seattle.gov/neighborday.