Find Posts By Topic

Public is invited to comment on zoning modifications at Rainier Beach High School

Rainier Beach High School (Photo: Architectsea)
Updated: October 27, 2021

Versión en Español

Dịch tiếng Việt

The public is invited to share its feedback regarding the development plans for Rainier Beach High School located at 8815 Seward Park Ave S., Seattle, WA 98118. The Seattle School District is requesting modifications (also known as “departures”) from several City zoning regulations for:

  1. Greater than allowed building height.
  2. Maintain existing bus loading and unloading.
  3. Replace existing electric message board.
  4. Reduction in structure setbacks (retaining wall and fences).

The Seattle School District has a detailed presentation on the modifications which you can view on our website.

Upon receiving your feedback, the comments will be shared with the Director of Seattle Department of Neighborhoods, Andrés Mantilla. After reviewing, he will provide the recommendations regarding the proposed departures to the Director of Seattle Department of Construction and Inspections for the final decision.

Please submit your written comments by Friday, November 19 to:

Nelson Pesigan
E-mail: Nelson.Pesigan@seattle.gov
Mailing Address:  Seattle Department of Neighborhoods, P.O. Box 94649, Seattle, WA 98124-4649

For additional information, contact Nelson Pesigan, Seattle Department of Neighborhoods, at 206-684-0302.


The Major Institutions and Schools Program provides a way for neighbors of Seattle’s hospitals, universities, and colleges to be directly involved in the development plans for those institutions to ensure neighborhood concerns are considered when those plans are made.


Se invita al público a dar sus comentarios sobre las modificaciones de zonificación en Rainier Beach High School

Se invita al público a compartir sus comentarios sobre los planes de desarrollo para Rainier Beach High School ubicada en 8815 Seward Park Ave S., Seattle, WA 98118. El Distrito Escolar de Seattle está solicitando modificaciones (también conocidas como “partidas”) de varias regulaciones de zonificación de la Ciudad para:

  1. Que la altura de un edificio sea mayor a la permitida.
  2. Mantener la carga y descarga de autobuses existentes.
  3. Reemplazar el tablero de mensajes eléctrico existente.
  4. Reducción de retrocesos estructurales (muro de contención y vallados).

El Distrito Escolar de Seattle tiene una presentación detallada sobre las modificaciones que puede ver en nuestro sitio web.

Cuando recibamos sus comentarios, se compartirán con el director del Departamento de Vecindarios de Seattle (Seattle Department of Neighborhoods), Andrés Mantilla. Después que se revisen, él proporcionará las recomendaciones con respecto a las partidas propuestas al Director del Departamento de Construcción e Inspecciones de Seattle (Seattle Department of Construction and Inspections) para la decisión final.

Envíe sus comentarios por escrito antes del viernes 19 de noviembre a:

Nelson Pesigan
Correo electrónico: Nelson.Pesigan@seattle.gov
Dirección postal:  Seattle Department of Neighborhoods, P.O. Box 94649, Seattle, WA 98124-4649

Para obtener más información, comuníquese con Nelson Pesigan del Departamento de Vecindarios de Seattle (Seattle Department of Neighborhoods) al 206-684-0302. Se cuenta con servicios de interpretación.

El Major Institutions and Schools Program (Programa de instituciones y escuelas principales) proporciona una manera para que los vecinos de los hospitales, universidades y universidades de Seattle participen directamente en los planes de desarrollo para esas instituciones, a fin de asegurar que las preocupaciones del vecindario sean consideradas cuando se realicen esos planes. Este es un programa del Departamento de Vecindarios de Seattle (Seattle Department of Neighborhoods).


Công chúng được mời bình luận về các sửa đổi quy hoạch tại trường trung học Rainier Beach High School

Công chúng được mời góp ý kiến của mình về các kế hoạch phát triển cho trường trung học Rainier Beach High School tại 8815 Seward Park Ave S., Seattle, WA 98118. Hệ Thống Trường Công Lập Seattle (Seattle School District) đang yêu cầu được sửa đổi một số quy định quy hoạch của thành phố về:

1) Chiều cao tòa nhà lớn hơn chiều cao cho phép.

2) Duy trì việc xe buýt đưa đón học sinh hiện tại.

3) Thay thế bảng thông báo điện hiện có.

4) Giảm khoảng lùi công trình (tường chắn và hàng rào).

Seattle School District có một bản trình bày chi tiết về những sửa đổi mà quý vị có thể xem trên trang mạng của chúng tôi.

Các ý kiến phản hồi của quý vị sẽ được chia sẻ với giám đốc Sở Phụ Trách Khu Dân Cư Seattle (Seattle Department of Neighborhoods), Andrés Mantilla. Sau khi xem xét các phản hồi, ông Andrés Mantilla sẽ cung cấp các khuyến nghị liên quan đến việc sửa đổi các quy định cho Giám Đốc Sở Xây Dựng và Thanh Tra Seattle (Seattle Department of Construction and Inspections) để đưa ra quyết định cuối cùng.

Vui lòng gửi ý kiến của quý vị bằng văn bản trướcThứ Sáu, ngày 19 tháng 11 tới:

Nelson Pesigan
Email: Nelson.Pesigan@seattle.gov
Địa chỉ nhận thư: Seattle Department of Neighborhoods, P.O. Box 94649, Seattle, WA 98124-4649

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ Nelson Pesigan, Sở Phụ Trách Khu Dân Cư Seattle, theo số 206-684-0302. Có dịch vụ thông dịch.

Chương Trình Trường Học và Học Viện Chính (Major Institutions and Schools Program) cung cấp một cách để những người sống trong khu phố của các bệnh viện, trường đại học và trường cao đẳng ở Seattle có thể tham gia trực tiếp vào quy hoạch phát triển của các cơ sở đó để đảm bảo các mối quan tâm của khu vực dân cư được xem xét trước khi các quy hoạch được thực hiện. Đây là một chương trình của Sở Phụ Trách Khu Dân Cư Seattle.