Find Posts By Topic

Community volunteers needed to advise on zoning modifications at John Muir Elementary School

Español // Tiếng Việt // 普通话

Here’s your chance to serve on an advisory committee that will recommend whether to grant modifications to City zoning regulations affecting John Muir Elementary School located at 3301 S. Horton St., Seattle, WA 98144. 

The Seattle School District is requesting the following modifications (also known as “departures”) from City zoning regulations per Seattle Municipal Code, SMC 23.51B, and the Public School Departures Process, SMC 23.79:

 1. Increased total ground coverage of all buildings or structures on a site.
 2. Reduced setbacks, which are distances from a property line where you are not allowed to build without special permission.
 3. Reduced bicycle parking capacity (short-term).

The Seattle School District has a detailed presentation of the modifications which you can view on the Seattle Department of Neighborhoods website.

The advisory committee will convene up to three public meetings at John Muir Elementary School (3301 S. Horton St) over a three-month period. The committee will receive briefings from the Seattle School District and gather and evaluate public comment on the departure requests.

Following these meetings, the committee will make a recommendation to the Seattle Department of Construction & Inspections (SDCI) to either grant or deny the requested modifications. The committee may also recommend relevant conditions to be applied to granting these changes to minimize its impacts on the surrounding neighborhood. SDCI will make the final decision.

If you are neighbors who reside or own a business or property within 600 feet of the school, residents in the surrounding neighborhood, parent–teacher association (PTA) members, and parents of students, you can apply to join the committee. Other committee members will include a representative from the Seattle School District and City of Seattle.

To apply, please send a letter of interest by either e-mail or regular mail to:

Letters of interest should be received by September 1, 2023. For more information contact Nelson Pesigan at Nelson.Pesigan@seattle.gov or call 206-684-0209.

The City of Seattle is committed to promoting diversity in its boards and committees; women, young adults, senior citizens, persons with disabilities, sexual and gender minorities, persons of color, and immigrants are highly encouraged to apply.

The Major Institutions and Schools Program provides a way for neighbors of Seattle’s hospitals, universities, and colleges to be directly involved in the development plans for those institutions to ensure neighborhood concerns are considered when those plans are made. It is a program of Seattle Department of Neighborhoods.


Se necesitan voluntarios de la comunidad para asesorar sobre la modificación de la zonificación de la escuela primaria John Muir

Esta es su oportunidad de servir en un comité asesor que recomendará si se deben conceder las modificaciones a la regulación de zonificación de la ciudad que afectan a la escuela primaria John Muir ubicada en 3301 S. Horton St., Seattle, WA 98144.   

El Distrito Escolar de Seattle solicita las siguientes modificaciones (también conocidas como “desviaciones”) de la regulación de zonificación de la ciudad de acuerdo con el Código Municipal de Seattle, SMC 23.51B, y el Proceso de Desviaciones para Escuelas Públicas, SMC 23.79

 1. Aumento de la cobertura total del suelo de todos los edificios o estructuras de un sitio 
 2. Reducción de las distancias mínimas, que son distancias desde el límite de la propiedad en las que no se puede construir sin un permiso especial 
 3. Reducción de la capacidad de estacionamiento de bicicletas (a corto plazo) 

El Distrito Escolar de Seattle tiene una presentación detallada de las modificaciones que puede consultar en el sitio web del Departamento de Vecindarios de Seattle. 

El comité asesor convocará hasta tres reuniones públicas en la escuela primaria John Muir (3301 S. Horton St) en un periodo de tres meses. El comité recibirá información del Distrito Escolar de Seattle y recogerá y evaluará los comentarios del público sobre las solicitudes de desviación.  

Tras estas reuniones, el comité hará una recomendación al Departamento de Construcción e Inspecciones de Seattle (SDCI) para que conceda o deniegue las modificaciones solicitadas. El comité también puede recomendar condiciones pertinentes que deberían aplicarse a la concesión de estos cambios para minimizar su impacto en el vecindario circundante. El SDCI tomará la decisión final.  

Si ustedes son vecinos que residen o son dueños de un negocio o propiedad a menos de 600 pies de la escuela, residentes en el vecindario circundante, miembros de la asociación de padres y maestros (PTA) y padres de alumnos, pueden solicitar formar parte del comité. Otros miembros del comité incluirán a un representante del Distrito Escolar de Seattle y uno de la Ciudad de Seattle.  

Para postularse, envíe una carta de interés por correo electrónico o correo ordinario a: 

 • Nelson Pesigan 
  Seattle Department of Neighborhoods 
  PO Box 94649 
  Seattle, WA 98124-4649 
  Correo electrónico: Nelson.Pesigan@seattle.gov 

Las cartas de interés deberán recibirse el 1 de septiembre de 2023 o antes. Para más información, póngase en contacto con Nelson Pesigan en Nelson.Pesigan@seattle.gov o llame al 206-684-0209.  

La Ciudad de Seattle se compromete a promover la diversidad en sus consejos y comités; se anima a mujeres, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, minorías sexuales y de género, personas de color e inmigrantes a que se postulen.  

El Programa de Instituciones y Escuelas Principales (Major Institutions and Schools Program) ofrece a los vecinos de los hospitales, universidades e institutos de Seattle la posibilidad de participar directamente en los planes de desarrollo de estas instituciones para garantizar que se tengan en cuenta las preocupaciones del vecindario cuando se formulen dichos planes. Es un programa del Departamento de Vecindarios de Seattle. 


Cần tình nguyện viên cộng đồng để cố vấn về sửa đổi quy hoạch tại Trường Tiểu Học John Muir  

Đây là cơ hội để quý vị tham gia vào ủy ban cố vấn mà sẽ đề xuất liệu có nên chấp thuận việc sửa đổi quy định Phân Vùng Thành Phố ảnh hưởng đến Trường Tiểu Học John Muir tọa lạc tại 3301 S. Horton St., Seattle, WA 98144 hay không.   

Học Khu Seattle đang yêu cầu những sửa đổi sau đây (còn được gọi là “sự chuyển hướng”) từ các quy định phân vùng của Thành Phố theo Bộ Luật Thành Phố Seattle, SMC 23.51B, và Quy Trình Sửa Đổi cho Trường Công Lập, SMC 23.79

 1. Tăng tổng diện tích mặt bằng của tất cả các tòa nhà hoặc công trình trên một địa điểm 
 2. 2Giảm khoảng lùi, là khoảng cách từ các đường ranh giới của khu đất, nơi không được phép xây dựng nếu không có sự cho phép đặc biệt 
 3. Giảm địa điểm đậu xe đạp (ngắn hạn) 

Học Khu Seattle có một bản thuyết trình chi tiết về các sửa đổi mà quý vị có thể xem trên trang web của Sở Phụ Trách Khu Dân Cư Seattle (Seattle Department of Neighborhoods). 

Ủy ban cố vấn sẽ tổ chức tối đa ba cuộc họp công khai tại Trường Tiểu Học John Muir (3301 S. Horton St) trong khoảng thời gian ba tháng. Ủy ban sẽ tiếp nhận thông tin từ Học Khu Seattle và thu thập cũng như đánh giá ý kiến của công chúng về các yêu cầu sửa đổi.  

Sau các cuộc họp này, ủy ban sẽ đưa ra đề xuất với Sở Xây Dựng & Thanh Tra Seattle (Seattle Department of Construction & Inspections, SDCI) để chấp thuận hoặc từ chối các sửa đổi được yêu cầu. Ủy ban cũng có thể đề xuất các điều kiện liên quan được áp dụng để cấp phép cho những thay đổi này nhằm giảm thiểu tác động đối với khu vực lân cận. SDCI sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.  

Nếu quý vị là hàng xóm cư trú hoặc sở hữu doanh nghiệp hoặc bất động sản trong phạm vi 600 feet từ trường học, cư dân ở khu vực lân cận, thành viên hội phụ huynh-giáo viên (PTA), và phụ huynh học sinh, quý vị có thể nộp đơn tham gia ủy ban. Các thành viên khác của ủy ban sẽ bao gồm một đại diện từ Học Khu Seattle và Thành Phố Seattle.  

Để nộp đơn, vui lòng gửi thư quan tâm qua e-mail hoặc thư bưu điện đến: 

Thư quan tâm phải được nhận không trễ hơn ngày 1 tháng 9 năm 2023. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Nelson Pesigan qua email Nelson.Pesigan@seattle.gov hoặc gọi số 206-684-0209.  

Thành Phố Seattle cam kết thúc đẩy sự đa dạng trong các hội đồng và ủy ban của mình; phụ nữ, thanh niên, người cao niên, người khuyết tật, người thuộc cộng đồng thiểu số về giới tính, người da màu, và người nhập cư rất được khuyến khích nộp đơn tham gia.  

Chương Trình các Trường Học và Tổ Chức Lớn (Major Institutions and Schools Program) cung cấp cơ hội để những người sống trong khu phố của các bệnh viện, trường đại học, và trường cao đẳng ở Seattle có thể trực tiếp tham gia vào kế hoạch phát triển của các cơ sở này để đảm bảo các mối quan tâm của người dân khu vực được xem xét trước khi các kế hoạch đó được thực hiện. Đây là một chương trình của Sở Phụ Trách Khu Dân Cư Seattle. 

招募社区志愿者提供关于 约翰缪尔小学(John Muir Elementary School)的城市分区调整的建议 

您有机会参与咨询委员会,该委员会将建议是否批准对影响约翰缪尔小学(位于 3301 S. Horton St., Seattle, WA 98144)的城市分区法规进行修改。 

根据西雅图市政法规SMC 23.51B和公立学校变更流程SMC 23.79,西雅图学区要求对城市分区法规进行以下修改(也称为“变更”): 

1) 增加校园里所有房屋或建筑物的总地面覆盖率 

2)减少建筑退缩尺度,即未经特殊许可不得建造的地界距离 

3)减少自行车停车场的容量(短期) 

西雅图学区详细介绍了这些修改,您可以在西雅图社区部网站上查看。 

咨询委员会将在三个月内于约翰缪尔小学(3301 S. Horton St)召开至多 3 次的公开会议。该委员会将听取西雅图学区的情况通报,并收集与评估公众对变更请求的反馈。 

在这些会议之后,委员会将向西雅图建设与检验部 (Seattle Department of Construction & Inspections, SDCI)提出建议,批准或拒绝调整的请求。委员会还可能建议批准这些变更时适用的相关条件,以尽量减少对周围社区的影响。SDCI 将做出最终决定。 

如果您是在学校 600 英尺范围内居住或拥有企业或房产的民众、周边社区的居民、家长教师协会(PTA)成员以及学生家长,您就可以申请加入该委员会。其他委员会成员将包括来自西雅图学区和西雅图市政府的代表。 

如欲申请,请将意向书以电子邮件或普通邮件发送至: 

Nelson Pesigan 

西雅图社区部(Seattle Department of Neighborhoods) 

PO Box 94649 

Seattle, WA 98124-4649 

电子邮箱:Nelson.Pesigan@seattle.gov 

意向书应于2023 年 9 月 1 日前收到。如需更多信息,请发送电子邮件至 Nelson.Pesigan@seattle.gov 或致电 206-684-0209 联系 Nelson Pesigan。 

西雅图市政府致力于促进其董事会和委员会的多元化;强烈鼓励妇女、年轻人、老年人、残疾人、性别少数群体、有色人种和移民申请。 

主要机构和学校计划(Major Institutions and Schools Program)为西雅图医院、大学和学院的邻居提供了一种直接参与这些机构发展计划的方式,以确保在制定这些计划时考虑到邻里情况。这是西雅图社区部的一项计划。