Find Posts By Topic

International Special Review District announces results of annual election

courtesy of Imgur

The annual election for the International Special Review District (ISRD) Board was held by mail, with ballots tabulated on the evening of Tuesday, November 15. Seattle Department of Neighborhoods received a total of 183 ballots. Two positions were up for election and the results are as follows:

  • Michael Le won Position #3 for a Business owner, Property owner or Employee.
  • Nella Kwan won Position #5 for At-Large.

Both candidates are currently serving their first terms on the ISRD Board, and have been re-elected to serve a second term, beginning December 1, 2022.

The special character of the Chinatown International District is recognized and protected by city ordinance.  In 1973, the International Special Review District Board was created to preserve, protect and enhance the cultural, economic and historical qualities of the District. The Board is composed of seven members – five elected by the Chinatown International District community and two appointed by the Mayor. Board member terms are typically for two years, and members may serve up to two consecutive terms.

The following Board members served through November 2022: Lizzie Baskerville (Vice-Chair), Ryan Gilbert, Nella Kwan, Adrian Lam, Michael Le, Andy Yip (Chair) and Ming Zhang. 

The International Special Review District is coordinated by the Seattle Department of Neighborhoods Historic Preservation Program which is responsible for the designation and protection of more than 400 historic structures, sites, objects, and vessels, as well as eight historic districts located throughout the city.


國際區特別審查區之公告年度選舉結果

國際區特別審查區(英文簡稱 ISRD) 董事會的年度選舉以郵寄選票的方式舉行,選票結果於 11 月 15 日星期二晚上公佈。西雅圖社區部共收到了 183 張選票。有二個職位進行改選,結果如下:

  • Michael Le 當選了企業主、業主、或僱員席位的第 3 席位。
  • Nella Kwan 當選了一般會員席位的第 5 席位。

這兩位候選人目前都在 ISRD 董事會擔任第一個任期,並已再次當選,將從 2022 年 12 月 1 日開始擔任第二個任期。

唐人街國際區的特殊性受到《城市條例》的認可和保護。 國際區特別審查區董事會於 1973 年成立,以保存、保護和提升該區的文化、經濟和歷史品質。該董事會由七名成員組成—五名由唐人街國際區社區選出,兩名由市長任命。董事會成員的任期通常為二年,每位成員最多可以連任兩屆。

以下是擔任至 2022 年 11 月底的董事會成員:Lizzie Baskerville(副主席)、Ryan Gilbert、Nella Kwan、Adrian Lam、Michael Le、Andy Yip(主席)和 Ming Zhang。

國際區特別審查區由西雅圖社區部史蹟保護計畫部統籌,該計畫部負責指定和保護 400 多個歷史建築、遺址、文物和船隻,以及遍布全市的八個歷史區。


International Special Review District (Hội Đồng Xét Duyệt Đặc Biệt Khu Phố Quốc Tế) thông báo kết quả bầu cử hàng năm

Cuộc bầu cử thường niên cho Hội Đồng International Special Review District (ISRD, Hội Đồng Xét Duyệt Đặc Biệt Khu Phố Quốc Tế) được tổ chức qua đường bưu điện, với các lá phiếu được kiểm vào tối Thứ Ba, ngày 15 tháng 11. Seattle Department of Neighborhoods (Sở Phụ Trách Khu Dân Cư Seattle) đã nhận được tổng cộng 183 phiếu bầu. Hai vị trí đã được bầu chọn và kết quả như sau:

  • Michael Le đã giành được Vị Trí #3 dành cho Chủ Doanh Nghiệp, Chủ Sở Hữu Bất Động Sản hoặc Nhân Viên
  • Nella Kwan đã giành được Vị Trí #5 cho At-Large.

Cả 2 ứng cử viên hiện đang phục vụ nhiệm kỳ đầu tiên của họ trong Hội Đồng ISRD và đã được bầu lại để phục vụ nhiệm kỳ thứ hai, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2022.

Tính chất đặc biệt của Khu Phố Trung Hoa Quốc Tế-China Town được công nhận và được bảo vệ bởi sắc lệnh của thành phố. Năm 1973, International Special Review District (Hội Đồng Xét Duyệt Đặc Biệt Khu Phố Quốc Tế) được thành lập để bảo tồn, bảo vệ và nâng cao chất lượng văn hóa, kinh tế và lịch sử của Khu Vực. Hội đồng bao gồm 7 thành viên – 5 người được bầu bởi cộng đồng Khu Phố Quốc Tế Chinatown và 2 người do Thị Trưởng chỉ định. Nhiệm kỳ của thành viên hội đồng quản trị thường là 2 năm và các thành viên có thể phục vụ tối đa 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Các thành viên Hội Đồng sau đây đã phục vụ đến tháng 11 năm 2022: Lizzy Baskerville (Phó Chủ Tịch), Ryan Gilbert, Nella Kwan, Adrian Lam, Michael Le, Andy Yip (Chủ Tịch) và Ming Zhang. 

International Special Review District (Hội Đồng Xét Duyệt Đặc Biệt Khu Phố Quốc Tế) được điều phối bởi Chương Trình Bảo Tồn Lịch Sử của Seattle Department of Neighborhoods (Sở Phụ Trách Khu Dân Cư Seattle), họ chịu trách nhiệm chỉ định và bảo vệ hơn 400 cấu trúc, địa điểm, đồ vật và tàu thuyền lịch sử, cũng như 8 khu lịch sử nằm trên khắp thành phố.