Find Posts By Topic

Amplify acts of kindness: Submit a nomination for Neighbor Day 2023

Español
Tiếng Việt
简体中文
繁體中文
한국어
af Soomaali
Tagalog

Generosity, empathy, and kindness are essential to a healthy, thriving community. As we continue to rebuild and reconnect after several challenging years, we want to highlight stories about the ways community members across Seattle have gone above and beyond to give back to others and strengthen their communities.

Share Your Stories

In preparation for our annual Neighbor Day celebration on Saturday, May 6, we want to amplify the acts of kindness you have experienced and honor the people who have gone the extra mile to support their community.

If there is a person, business, or organization that you would like to honor, we encourage you to nominate them for Neighbor Day recognition!

To submit a nomination visit https://forms.office.com/g/evc87a73yM

In the week leading up to Neighbor Day, we may highlight your stories on our social media platformsnewsletter, blog, and in local media. As we continue to heal and restore, we hope these stories will spark the compassion and kindness needed to forge a path toward a more united and equitable Seattle.

Read past stories submitted by community members about their neighbors on the Front Porch blog and in the Seattle Times.


Ayúdenos a amplificar los actos de generosidad: ¡Envíe una nominación para el Día del Vecino (Neighbor Day) 2023!

Los actos de generosidad, la empatía y la amabilidad son esenciales para una comunidad saludable y próspera. A medida que continuamos restaurando y restableciendo el contacto después de varios años desafiantes, queremos destacar las historias sobre las formas en que los miembros de la comunidad en Seattle han hecho todo lo posible para retribuir a los demás y fortalecer sus comunidades.

Comparta sus historias

En preparación para nuestra celebración anual del Día del Vecino el sábado 6 de mayo, queremos amplificar las muestras de afecto que ha vivido y honrar a las personas que han hecho un esfuerzo extra para apoyar a su comunidad.

Si hay una persona, negocio u organización a la que le gustaría reconocer, ¡le alentamos a que envíe sus nominaciones para que se les reconozca el Día del Vecino!

Para hacer una nominación visite https://forms.office.com/g/m6yJFaVqC9

En la semana previa al Día del Vecino, es posible que destaquemos sus historias en nuestras plataformas de redes sociales, boletines, blogs y en los medios de comunicación locales. A medida que continuamos sanando y recuperándonos, esperamos que estas historias despierten la compasión y la amabilidad necesarias para crear un Seattle más unido y equitativo.


Hãy giúp chúng tôi nhân rộng những hành động tử tế: Nộp đề cử cho Ngày Láng Giềng (Neighbor Day) năm 2023!

Sự hào phóng, sự đồng cảm, và lòng tốt là những điều cần thiết cho một cộng đồng lành mạnh, thịnh vượng. Khi chúng ta tiếp tục xây dựng lại và kết nối lại sau nhiều năm đầy thử thách, chúng tôi muốn nêu bật những câu chuyện về cách các thành viên cộng đồng trên khắp Seattle đã vượt lên trên tất cả để thể hiện lòng tốt với người khác và làm vững mạnh thêm cộng đồng của họ.

Hãy Chia Sẻ Câu Chuyện Của Quý Vị

Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Ngày Láng Giềng hằng năm vào Thứ Bảy, ngày 6 tháng 5, chúng tôi muốn nhân rộng những hành động tử tế mà quý vị đã trải qua và vinh danh những người đã nỗ lực hết mình để hỗ trợ cộng đồng của họ.

Nếu có một cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức nào mà quý vị muốn vinh danh, chúng tôi khuyến khích quý vị đề cử họ để họ được công nhận vào Ngày Láng Giềng!

Để nộp đơn đề cử, vui lòng truy cập https://forms.office.com/g/1DYZxfUWsi

Trong tuần trước Ngày Láng Giềng, chúng tôi có thể chia sẻ những câu chuyện của quý vị trên các nền tảng truyền thông xã hội, bản tin, blog, và trên các phương tiện truyền thông địa phương. Khi chúng ta tiếp tục chữa lành và phục hồi, chúng tôi hy vọng những câu chuyện này sẽ khơi dậy lòng trắc ẩn và lòng tốt cần thiết để tạo nên một con đường hướng tới một Seattle đoàn kết và công bằng hơn.


请帮助我们弘扬爱心善举:为2023 年邻里日提交提名!

慷慨、善良和同理心对于健康、繁荣的社区至关重要。在经历了充满挑战的几年之后,随着我们持续重建和重新建立联系,我们想隆重介绍西雅图社区成员如何不遗余力地回馈他人和加强他们社区的故事。

分享您的故事

为筹备我们将于 5 月 6 日星期六举行的年度邻里日庆祝活动,我们希望弘扬您所经历的善举,并表彰那些付出额外努力来支持社区的人们。

如果您想表彰某个人、企业或组织,我们鼓励您为邻里日表彰活动提名他们!

提交提名 https://forms.office.com/g/sdDbPnbcXE

在邻里日的前一周,我们可能会在我们的社交媒体平台、时事通讯、博客和本地媒体上隆重介绍您的故事。随着我们继续恢复和重启,我们希望这些故事能够激发同理心和善意,从而开辟一条通往更加团结和公平的西雅图的道路。


幫助我們擴大善行:為 2023 年社區日來提名!

慷慨、同理心和善心對於一個健康、繁榮的社區至關重要。在經歷了充滿挑戰的過去幾年之後,隨著我們繼續重建和重啟人與人的連結,我們希望特別介紹西雅圖各社區成員如何超越自我、回饋他人和強化自己社區的故事。

分享您的故事

為籌備我們將於 5 月 6 日星期六舉行的年度社區日 (Neighbor Day)慶祝活動,我們希望擴大您體驗過的善行,並表揚那些付出額外努力來支持自己社區的人們。

如果您想表揚某個人、企業或組織,我們鼓勵您提名他們參加社區日表揚活動!

欲送出提名請至 https://forms.office.com/g/YjBg1rC0pV

在社區日的前一週,我們可能會在我們的社交媒體平台、電子報、部落格和本地媒體上特別介紹您的故事。在我們繼續從難中治癒和恢復的同時,我們希望這些故事能夠激發同情心和善心,從而為西雅圖開闢一條通往更加團結和公平的道路。


친절한 행동을 널리 알리는 데 동참해 주세요: 2023년 이웃의 날(Neighbor Day) 후보를 지명해 주세요!

관대함, 공감 및 친절은 건강하고 번성하는 커뮤니티에 매우 중요합니다. 지난 어려운 몇 년을 지내고 우리가 계속해서 재건하며 다시 연결해 감에 따라, 저희는 시애틀 전역의 커뮤니티 구성원들이 다른 사람들에게 베푼 것을 넘어 그들의 커뮤니티를 강화시킨 일들에 대한 이야기를 밝혀보고자 합니다.

여러분의 이야기를 나눠주세요

5월 6일 토요일에 열리는 연례 이웃의 날 축하 행사를 준비하면서 저희는 여러분이 경험한 친절한 행동을 널리 알리고 자신들의 커뮤니티를 지원하기 위해 더 많은 노력을 기울인 사람들을 기리고자 합니다.

기리고 싶은 사람, 사업체 또는 조직이 있다면 이웃의 날 표창을 위해 지명하시기를 부탁드립니다!

지명자를 제출하려면 다음을 방문하십시오 https://forms.office.com/g/UTbtC2eJEa.

이웃의 날 바로 전의 일주일 동안 저희 소셜 미디어 플랫폼, 뉴스레터, 블로그 및 지역 미디어에서 귀하의 이야기가 공유될 수도 있습니다. 우리가 계속해서 치유되고 회복해감에 따라, 저희는 이 이야기들이 보다 단합되고 형평한 시애틀을 향한 길을 만드는 데 필요한 연민과 친절을 불러 일으키기를 바랍니다.


Naga caawi inaan kor u qaadno ficillada naxariista leh: Soo gudbi magacaabista Maalinta Deriska 2023!

Deeqsinimada, naxariista, iyo naxariista ayaa lama huraan u ah bulsho caafimaad qabta, horumarsan. Marka aan sii wadno dib-u-dhiska iyo dib-u-dhiska ka dib dhowr sano oo adag ka dib, waxaan rabnaa inaan muujino sheekooyinka ku saabsan siyaabaha xubnaha bulshada ee Seattle oo dhan ay u mareen si ay wax ugu celiyaan kuwa kale oo ay u xoojiyaan bulshooyinkooda.

La wadaag Sheekooyinkaaga

Anakoo u diyaar garoobayna xuska maalinta deriska ee sanadlaha ah ee sabtida, May 6, waxaan rabnaa in aan kor u qaadno ficilada naxariista leh ee aad la kulantay oo aan ku sharfo dadka u dhabar adeegay taageerada bulshadooda.

Haddii uu jiro qof, ganacsi, ama hay’ad aad jeceshahay inaad maamuusto, waxaanu kugu dhiirigelinaynaa inaad u magacowdo aqoonsiga Maalinta Deriska!

Si aad u soo gudbiso booqasho magacaabid https://forms.office.com/g/P7extEY9it

Usbuuca ka horeeya maalinta deriska, waxa laga yaabaa inaan ku muujino sheekooyinkaaga baraha bulshada, wargeysyada, baloogyada, iyo warbaahinta maxaliga ah. Marka aan sii wadno bogsiinta iyo soo celinta, waxaan rajeyneynaa in sheekooyinkaani ay dhalin doonaan naxariista iyo naxariista loo baahan yahay si loo sameeyo waddo loo maro Seattle midaysan oo sinnaan ah.


Tulungan kaming palakasin ang mga gawain ng kabutihan: Magsumite ng nominasyon para sa Araw ng Kapitbahay 2023!

Ang pagiging mapagbigay, pakikiramay, at kabutihan ay mahalaga sa isang malusog at maunlad na komunidad. Habang patuloy tayong bumabangon at muling kumukonekta pagkatapos ng ilang mapanghamong taon, gusto naming itampok ang mga kuwento tungkol sa pagsisikap ng mga miyembro ng komunidad sa buong Seattle upang magbigay sa iba at palakasin ang kanilang mga komunidad.

Ibahagi ang Iyong Mga Kuwento

Bilang paghahanda para sa ating taunang pagdiriwang ng Araw ng Kapitbahay sa Sabado, ika-6 ng Mayo, nais naming itampok ang mga gawain ng kabutihan na inyong naranasan at parangalan ang mga taong nagsumikap upang suportahan ang kanilang komunidad.

Kung mayroong isang tao, negosyo, o organisasyon na gusto mong parangalan, hinihikayat ka naming i-nominate sila para kilalanin sa Araw ng Kapitbahay!

Upang magsumite ng nominasyon, bisitahin ang https://forms.office.com/g/4bADjzsZkq

Sa linggo bago ang Araw ng Kapitbahay, maaari naming itampok ang inyong mga kuwento sa aming mga social media platform, newsletter, blog, at sa lokal na media. Habang patuloy tayong bumabangon at nagpapanumbalik, umaasa kaming mapapasiklab ng mga kuwentong ito ang pakikiramay at kabutihan na kailangan para makabuo ng landas tungo sa mas nagkakaisa at pantay na Seattle.