Find Posts By Topic

Improved language access services now available at International Special Review District virtual meetings

Dịch tiếng Việt

中文翻譯

In response to community feedback, the City of Seattle’s Historic Preservation Program is making improvements to language access opportunities at the International Special Review District (ISRD) Board’s virtual meetings. Beginning June 22, 2021, meetings of the ISRD Board will take place via Zoom’s videoconferencing platform, which allows for simultaneous interpretation of live presentations. This change makes it possible for the ISRD Board to resume review of proposed development projects, both demolition and new construction.

Simultaneous interpretation will only be available during meetings in which proposed new construction is on the agenda. For new development projects west of I-5, Cantonese interpretation will be provided. For new development projects east of I-5, Vietnamese interpretation will be provided.  Please contact the ISRD Board Coordinator Rebecca Frestedt at rebecca.frestedt@seattle.gov or 206-684-0226 to request a language other than Cantonese or Vietnamese.

Agendas for each meeting will be translated accordingly and published on the ISRD website one week prior to the corresponding meeting. Agendas are also distributed via email to individuals subscribed to this service. Community members can sign-up for this service on the ISRD website.

The public is invited to participate in the virtual meetings and submit public comment. Those interested in submitting public comment during ISRD Board meetings must sign-up in advance. Instructions about how to do so will be listed in each agenda.

Written public comments are also accepted and should be received by the ISRD Board no later than 24 hours prior to the Board meeting. Comments provided in a language other than English will be translated for the Board. Please allow additional time for translation. Written comments can be submitted:

Via email: rebecca.frestedt@seattle.gov 
Via US mail: International Special Review District Board, Seattle Department of Neighborhoods, PO Box 94649, Seattle WA 98124-4649.

Simultaneous interpretation is only available when using Zoom’s desktop client or mobile app, not when calling in via a phone line. Community members who do not have internet access can call a toll-free phone line to listen to the meeting and provide public comment, but only in English.


Dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ tăng cường hiện có sẵn tại các cuộc họp trực tuyến của International Special Review District

Nhằm đáp ứng ý kiến phản hồi của cộng đồng, Historic Preservation Program (Chương Trình Bảo Tồn Lịch Sử) của Thành Phố Seattle đang cải thiện các cơ hội tiếp cận ngôn ngữ tại những cuộc họp trực tuyến của Hội Đồng International Special Review District (ISRD, Quận Đánh Giá Đặc Biệt Quốc Tế). Bắt đầu từ ngày 22 tháng 6 năm 2021, các cuộc họp của Hội Đồng ISRD sẽ diễn ra thông qua nền tảng họp qua video của Zoom, cho phép thông dịch song song các bài trình bày trực tiếp. Thay đổi này giúp Hội Đồng ISRD tiếp tục xem xét các dự án phát triển được đề xuất, cả dự án phá dỡ và xây dựng mới.

Thông dịch song song sẽ chỉ có sẵn trong các cuộc họp mà việc xây dựng mới được đề xuất nằm trong chương trình nghị sự. Sẽ có phiên dịch tiếng Quảng Đông cho các dự án phát triển mới ở phía tây I-5. Sẽ có phiên dịch tiếng Việt cho các dự án phát triển mới ở phía đông I-5.  Vui lòng liên hệ với Điều Phối Viên Hội Đồng ISRD Rebecca Frestedt tại rebecca.frestedt@seattle.gov hoặc 206-684-0226 để yêu cầu một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Việt.

Các chương trình nghị sự cho mỗi cuộc họp sẽ được dịch và đăng trên trang web của ISRD một tuần trước cuộc họp tương ứng. Chương trình nghị sự cũng sẽ được gửi qua email cho các cá nhân đăng ký nhận dịch vụ này. Các thành viên cộng đồng có thể đăng ký nhận dịch vụ này trên trang web của ISRD.

Hoan nghênh công chúng tham gia các cuộc họp trực tuyến và gửi ý kiến đóng góp. Những người muốn gửi ý kiến đóng góp trong các cuộc họp của Hội Đồng ISRD phải đăng ký trước. Hướng dẫn về cách đăng ký trước cũng được ghi trong từng chương trình nghị sự.

Các ý kiến đóng góp bằng văn bản cũng được tiếp nhận và cần gửi đến Hội Đồng ISRD chậm nhất là 24 giờ trước cuộc họp của Hội Đồng. Các ý kiến đóng góp không phải bằng tiếng Anh sẽ được dịch để nộp lên Hội Đồng. Vui lòng gửi sớm để chúng tôi có thời gian dịch ý kiến. Có thể gửi các ý kiến đóng góp bằng văn bản:

Qua email: rebecca.frestedt@seattle.gov 
Qua bưu điện Hoa Kỳ: International Special Review District Board, Seattle Department of Neighborhoods, PO Box 94649, Seattle WA 98124-4649.

Dịch vụ thông dịch song song chỉ có sẵn khi sử dụng ứng dụng khách hàng trên máy tính hoặc ứng dụng di động của Zoom chứ không phải khi gọi điện qua đường dây điện thoại. Các thành viên cộng đồng không có mạng internet có thể gọi đến đường dây điện thoại miễn phí để nghe cuộc họp và đưa ra ý kiến đóng góp của công chúng, nhưng chỉ bằng tiếng Anh.


International Special Review District 虚拟会议现在提供改进的语言获取服务

作为对社区反馈的回应,西雅图市的 Historic Preservation Program(历史保护计划)正在改进 International Special Review District(ISRD,国际区特别审查区) 虚拟会议的语言获取机会。2021 年 6 月 22 日起,ISRD 董事会的会议将通过允许对现场演示进行同声传译的 Zoom 视频会议平台举行。这一变化使 ISRD 委员会有可能恢复对拟议开发项目的审查,包括拆除和新建工程。

同声传译仅在议程上有拟议新建工程的会议期间提供。对于 I-5 以西的新开发项目,将提供粤语口译。对于 I-5 以东的新开发项目,将提供越南语口译。 请通过 rebecca.frestedt@seattle.gov 或 206-684-0226 联系 ISRD 董事会协调员 Rebecca Frestedt,申请粤语或越南语以外的语言服务。

将相应地翻译每一次会议的议程,并在相应会议召开前一周在 ISRD 网站上公布。也通过电子邮件将议程分发给订阅这项服务的个人。社区成员可以在 ISRD 网站上注册这项服务。

诚挚邀请公众参与虚拟会议并提交公众意见。 有兴趣在 ISRD 董事会会议期间提交公众意见的人必须提前注册。关于如何这样做的说明将列在每个议程中。

ISRD 董事会亦接受书面公众意见,应在董事会会议前 24 小时内送交至 ISRD董事会。以英文以外的语言提出的意见将翻译给委员会。请留出额外的翻译时间。可通过以下方式提交书面意见:

电子邮件: rebecca.frestedt@seattle.gov 
美国邮政: International Special Review District Board, Seattle Department of Neighborhoods, PO Box 94649, Seattle WA 98124-4649.

仅可在使用 Zoom 的桌面客户端或移动应用程序时提供同声传译服务,此服务在使用电话线路呼叫时不可用。没有互联网接入的社区成员可以拨打免费电话线路收听会议并提供公众意见,但只能用英语。