Find Posts By Topic

International Special Review District Board to conduct 2021 election by mail

courtesy of Imgur

中文翻譯

Dịch tiếng Việt

Due to the continued impacts of COVID-19 and ongoing public health concerns, the 2021 International Special Review District (ISRD) Board election will occur by mail-in ballot only. There will be no in-person voting this year.

The Seattle Department of Neighborhoods’ (DON) Historic Preservation Program annually hosts an election to facilitate the selection of International Special Review District Board members who have been nominated by the community. All residents, persons who operate businesses, their employees, and property owners of the ISRD, who have registered to vote within 30 days of the ISRD election, are eligible to vote.

To confirm registration status or request a voter registration form, contact ISRD Board Coordinator Rebecca Frestedt at rebecca.frestedt@seattle.gov or (206) 684-0226, or visit the ISRD website.

Seattle Department of Neighborhoods will also host two in-person voter registration opportunities within the Chinatown International District. Cantonese, Mandarin and Vietnamese interpretation will be available at each session. Proof of a valid photo ID is required to register. Eligible voters can register at the following dates/times, or by arrangement with the ISRD Board Coordinator:

 • Thursday, October 14,2-4 PM at Little Saigon Creative, 1227 S. Weller St.
 • Friday, October 15, 2-4 PM at Hing Hay Park, 423 Maynard Ave S.

Ballots and self-addressed, stamped envelopes will be mailed to all registered voters on November 8, 2021. Completed ballots must be received via USPS Mail by Tuesday, November 30, 2021.

Candidates for five of the seven total positions on the ISRD Board will appear on the 2021 ballot. Term limits will be staggered to account for the postponed 2020 election.

 • Position #1 for Business Owner, Property Owner or Employee (term expires 11/30/23)
 • Position #2 for Resident, Tenant or Community Participant (term expires 11/30/23)
 • Position #3 for Business Owner, Property Owner or Employee (term expires 11/30/22)
 • Position #4 for Resident, Tenant or Community Participant (term expires 11/30/23)
 • Position #5 for At-Large (term expires 11/30/22)

Community members are invited to nominate candidates for these positions. Nomination forms are available on the ISRD website and must be returned to the Seattle Department of Neighborhoods by 5:00 PM on Tuesday, November 2nd.

The special character of the Chinatown International District is recognized and protected by City Ordinance. In 1973, the International Special Review District Board was created to preserve, protect, and enhance the cultural, economic, and historical qualities of the District. The Board is made up of seven members – five elected by the Chinatown International District community and two appointed by the Mayor. Board members’ terms are for two years, and members may serve up to two consecutive terms.

To learn more about the election and the International Special Review District, please visit seattle.gov/neighborhoods/preservation/id.htm/.


國際特別審查區董事會將通過郵寄方式進行 2021年選舉

由於 COVID-19 的持續影響和持續的公共衛生問題,2021 年國際特別審查區 (ISRD)董事會選舉將僅通過郵寄投票進行。今年將不進行現場投票。

西雅圖社區部 (DON) 的歷史保護計劃每年舉辦一次選舉,以促成由社區提名的國際特別審查區董事會成員的挑選。在 ISRD 選舉開始的30天內登記投票的所有居民、企業的經營者及其僱員、和 ISRD 的業主都有資格投票。

要確認登記狀態或索取選民登記表,請通過rebecca.frestedt@seattle.gov或 (206) 684-0226聯繫 ISRD 董事會協調員 Rebecca Frestedt,或訪問 ISRD 網站

西雅圖社區部還將在唐人街國際區舉辦兩次現場選民登記活動。每次將提供粵語、普通話和越南語口譯服務。登記時需要提供有照片的有效身份證。符合條件的選民可以在以下日期/時間登記,或由 ISRD 董事會協調員安排:

 • 10 月 14 日星期四下午 2:00-4:00 在 Little Saigon Creative, 1227 S. Weller St.
 • 10 月 15 日星期五下午 2:00-4:00 在 慶喜公園(Hing Hay Park), 423 Maynard Ave S.

選票和有回郵地址以及蓋了郵戳的信封將於 2021 年 11 月 8 日郵寄給所有登記選民。 完成的選票必須在 2021 年 11 月 30 日星期二之前通過郵局郵件收到。

全部七個ISRD 董事會的職位中有五個職位的候選人將出現在 2021 年的選票上。由於2020年的選舉延期,任期限制將相互錯開。

 • 第1個職位由企業主、業主或僱員擔任(任期於 23 年 11 月 30 日到期)
 • 第 2 個職位由居民、租戶或社區參與者擔任(任期於 23 年 11 月 30 日到期)
 • 第 3 個職位由企業主、業主或僱員擔任(任期於 22 年 11 月 30 日到期)
 • 第 4 個職位由居民、租戶或社區參與者擔任(任期於 23 年 11 月 30 日到期)
 • 第 5 個職位由普通公眾擔任(任期於 22 年 11 月 30 日到期)

我們邀請社區成員提名這些職位的候選人。提名表格可在ISRD 網站上獲取,並且必須在 11 月 2 日(星期二)下午 5:00 之前交還給西雅圖社區部。

唐人街國際區的特殊性受到《城市條例》的認可和保護。在1973 年,國際特別審查區董事會成立,以保存、保護和提升該區的文化、經濟和歷史品質。 董事會由七名成員組成 — 五名由唐人街國際區社區選舉產生,兩名由市長任命。董事會成員的任期為兩年,成員最多可以連任兩屆。如要了解更多有關選舉和國際特別審查區的信息,請訪問seattle.gov/neighborhoods/preservation/id.htm/。


Ủy Ban Phê Duyệt Đặc Biệt Khu Phố Tàu Chinatown International District (International Special Review District Board) tiến hành bầu cử năm 2021 qua đường bưu điện

Do tác động tiếp tục của COVID-19 và những lo ngại về sức khỏe cộng đồng đang diễn ra, cuộc bầu cử Ủy Ban Phê Duyệt Đặc Biệt Khu Phố Tàu Chinatown International District (ISRD) năm 2021 sẽ chỉ diễn ra bằng hình thức bỏ phiếu qua thư. Năm nay sẽ không có cuộc bỏ phiếu trực tiếp.

Chương Trình Bảo Tồn Di Tích Lịch Sử (Historic Preservation Program) của Sở Phụ Trách Khu Dân Cư (DON) Seattle hàng năm tổ chức một cuộc bầu cử để chọn các thành viên được cộng đồng đề cử cho Ủy Ban Phê Duyệt Đặc Biệt Khu Phố Tàu Chinatown International District. Tất cả cư dân, những người điều hành doanh nghiệp, nhân viên của họ và chủ sở hữu bất động sản ở khu Phố Tàu Chinatown International District, đã đăng ký bỏ phiếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày bầu cử ISRD, đều đủ điều kiện để bỏ phiếu.

Để xác nhận tình trạng đăng ký bỏ phiếu hoặc yêu cầu mẫu đơn đăng ký cử tri, hãy liên hệ với Điều Phối Viên Ủy Ban ISRD Rebecca Frestedt tại rebecca.frestedt@seattle.gov hoặc (206) 684-0226, hoặc truy cập trang mạng của ISRD.

Sở Phụ Trách Khu Dân Cư Seattle (Department of Neighborhoods) cũng sẽ tổ chức hai buổi đăng ký bỏ phiếu trực tiếp tại khu Phố Tàu Chinatown International District. Mỗi buổi đăng ký sẽ có dịch vụ thông dịch bằng tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại và tiếng Việt. Người đăng ký cần phải có bằng chứng về giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ. Các cử tri đủ điều kiện có thể đăng ký vào những ngày/giờ sau đây, hoặc theo thỏa thuận với Điều Phối Viên Ủy Ban ISRD:

 • Thứ Năm, ngày 14 tháng 10, 2h – 4h chiều tại Little Saigon Creative, 1227 S. Weller St.
 • Thứ Sáu, ngày 15 tháng 10, 2h – 4h chiều tại công viên Hing Hay Park, 423 Maynard Ave S.

Các lá phiếu và phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ sẽ được gửi đến tất cả các cử tri đã đăng ký vào ngày 8 tháng 11 năm 2021. Các lá phiếu đã hoàn thành phải được nhận qua USPS Mail trước Thứ Ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021.

Các ứng cử viên cho 5 trong tổng số 7 vị trí trong Ủy Ban ISRD sẽ xuất hiện trên lá phiếu năm 2021. Các giới hạn nhiệm kỳ sẽ được thay đổi để giải thích cho cuộc bầu cử năm 2020 bị hoãn lại.

 • Vị trí số 1 dành cho Chủ Doanh Nghiệp, Chủ Sở Hữu Bất Động Sản hoặc Nhân Viên (nhiệm kỳ hết hạn vào ngày 30/11/2023)
 • Vị trí số 2 dành cho Cư Dân, Người Thuê Nhà hoặc Thành Viên Cộng Đồng (nhiệm kỳ hết hạn vào ngày 30/11/2023)
 • Vị trí số 3 dành cho Chủ Doanh Nghiệp, Chủ Sở Hữu Bất Động Sản hoặc Nhân Viên (nhiệm kỳ hết hạn vào ngày 30/11/2022)
 • Vị trí số 4 dành cho Cư Dân, Người Thuê Nhà hoặc Thành Viên Cộng Đồng (nhiệm kỳ hết hạn vào ngày 30/11/2023)
 • Vị trí số 5 dành cho bất cứ ứng cử viên nào (nhiệm kỳ hết hạn vào ngày 30/11/2022)

Các thành viên cộng đồng được mời đề cử các ứng cử viên cho các vị trí này. Các mẫu đơn đề cử có sẵn trên trang mạng của ISRD và phải được gửi lại cho Sở Phụ Trách Khu Dân Cư Seattle trước 5h chiều vào Thứ Ba, ngày 2 tháng 11.

Nét đặc biệt của Khu Phố Tàu Chinatown International District được luật thành phố công nhận và bảo vệ. Năm 1973, Ủy Ban Phê Duyệt Đặc Biệt Khu Phố Tàu Chinatown International District được thành lập để bảo tồn, bảo vệ và nâng cao các chất lượng văn hóa, kinh tế và lịch sử của khu Phố Tàu Chinatown International District. Ủy Ban bao gồm 7 thành viên – 5 thành viên là do cộng đồng cư dân khu Phố Tàu Chinatown International District bầu ra và 2 thành viên là do Thị Trưởng bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên ủy ban là 2 năm và các thành viên có thể phục vụ tối đa 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Để tìm hiểu thêm về cuộc bầu cử và Khu Vực Phê Duyệt Đặc Biệt Khu Phố Tàu Chinatown International District, xin vui lòng truy cập seattle.gov/neighborhoods/preservation/id.htm/.