Find Posts By Topic

Support Your Neighbors in the CID!

支持您的邻里支持您的鄰居! Hỗ Trợ Những Người Sống Quanh Qúy Vị!

Community safety is one of the City of Seattle’s top priorities for the Chinatown International District (CID). In a year where we have witnessed a surge in violence targeting the Asian American community, the Seattle Department of Neighborhoods would like to offer additional financial support to the organizations, community groups, and individuals who have stepped up in response to help communities feel safe in the CID.   

And, we want YOU, the CID community, to lead this process! 

Help us honor your CID neighbors with a financial award by taking these two steps in our online survey: 

1. Tell us what community safety means to you. We know safety can look and feel different to different people. Letting us know your perspective will help guide who we support.

2. Nominate an organization, community group, or individual that has contributed to making the CID feel safe over the last year. Those chosen will receive a small grant to support their service to the community.  

This survey will be open through November 14, 2021. The community selection panel will evaluate community feedback and make a collective decision on how the funds should be awarded. Awardees will be notified by December 3, 2021.  

For more information about this opportunity please reach out to Jackie Mena at  jackie.mena@seattle.gov.  

Funding for these awards comes from Ordinance 126308, which appropriated funds to address the increase in hate crimes and bias aimed at the Asian American and Pacific Islander Community in Seattle. 

支持您的邻里!

维护社区安全,是西雅图市 Chinatown International District(CID,唐人街国际区)的首要任务之一。在这一年里,针对亚裔美国人的暴力事件激增的情况,Seattle Department of Neighborhoods(西雅图邻里区服务部) 想要为那些在 CID 中为社区安全作出努力的组织、社会团体和个人,提供额外的财政支持。

而且,我们希望您,CID 社区,来引领这个进程!

通过我们的在线调查完成以下两个步骤,帮助我们为您的 CID 邻居授予财政奖励:https://seattle.surveymonkey.com/r/7KHZQMN

  1. 请告知我们社区安全对您意味着什么。我们知道,不同的人对安全问题,会有不同的看法和感受。让我们了解您的观点,这将有助于指导我们应该支持哪些人群。
  2. 请提名一个在过去一年中为 CID 安全做出贡献的组织、社区团体或个人。被选中的单位或个人将获得一笔小额赠款,以支持他们为社区提供的服务。

这项调查将持续到 2021 年 11 月 14 日。社区评选小组将评估社区的反馈情况,并就如何授予资金做出集体决定。

有关此次机会的更多信息,请通过邮箱jackie.mena@seattle.gov联系 Jackie Mena。

这些奖项资金来源于第 126308 号法令。依据此法令拨出资金,旨在解决西雅图市亚裔美国人社区和太平洋岛民社区仇恨犯罪事件和遭受不平等待遇事件增多的问题。

支持您的鄰居!

維護社區安全,是西雅圖市 Chinatown International District(CID,唐人街國際區)的首要任務之一。在這一年裡,針對亞裔美國人的暴力事件激增的情況,Seattle Department of Neighborhoods(西雅圖鄰里區服務部) 想要為那些在 CID 中為社區安全作出努力的組織、社會團體和個人,提供額外的財政支援。 

而且,我們希望您,CID 社區,來引領這個進程!

通過我們的線上調查完成以下兩個步驟,幫助我們為您的 CID 鄰居授予財政獎勵:
https://seattle.surveymonkey.com/r/7KHZQMN

  1. 請告知我們社區安全對您意味著什麼。我們知道,不同的人對安全問題,會有不同的看法和感受。讓我們瞭解您的觀點,這將有助於指導我們應該支持哪些人群。
  2. 請提名一個在過去一年中為 CID 安全做出貢獻的組織、社區團體或個人。被選中的單位或個人將獲得一筆小額贈款,以支持他們為社區提供的服務。

這項調查將持續到 2021 年 11 月 14 日。社區評選小組將評估社區的回饋情況,並就如何授予資金做出集體決定。

有關此次機會的更多資訊,請通過郵箱jackie.mena@seattle.gov聯繫 Jackie Mena。

這些獎項資金來源於 第 126308 號法令。依據此法令撥出資金,旨在解決西雅圖市亞裔美國人社區和太平洋島民社區仇恨犯罪事件和遭受不平等待遇事件增多的問題。

Hỗ Trợ Những Người Sống Quanh Qúy Vị!

An toàn cộng đồng là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của thành phố Seattle đối với Chinatown International District (CID, Khu phố Tàu Quốc tế). Trong một năm khi mà chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng bạo lực nhằm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á, Seattle Department of Neighborhoods (Sở Quản Lý Khu Vực Seattle) muốn cung cấp thêm hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, các nhóm cộng đồng và các cá nhân đã tích cực hưởng ứng để giúp đỡ cộng đồng cảm thấy an toàn trong CID. 

Và chúng tôi muốn QUÝ VỊ, cộng đồng CID, dẫn đầu chương trình này!  

Giúp chúng tôi tôn vinh những người sống quanh quý vị trong CID bằng phần thưởng tài chính bằng cách thực hiện hai bước sau trong cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi:
https://seattle.surveymonkey.com/r/7KHZQMN

  1. Hãy cho chúng tôi biết an toàn cộng đồng có ý nghĩa như thế nào đối với quý vị. Chúng tôi biết sự an toàn có thể được đánh giá và cảm nhận khác nhau ở mỗi người. Cho chúng tôi biết suy nghĩ của quý vị sẽ giúp định hướng những người mà chúng tôi hỗ trợ.
  2. Đề cử một tổ chức, nhóm cộng đồng hoặc cá nhân đã góp phần làm cho CID cảm thấy an toàn trong năm qua. Những người được chọn sẽ được tặng một khoản tiền nhỏ để ủng hộ sự giúp đỡ của họ đối với cộng đồng.

Cuộc khảo sát này sẽ được mở đến hết ngày 14 tháng 11 năm 2021. Ban tuyển chọn cộng đồng sẽ đánh giá các phản hồi của cộng đồng và đưa ra quyết định tập thể về cách thức tặng thưởng.

Để biết thêm thông tin về cơ hội này, vui lòng liên hệ với Jackie Mena tại jackie.mena@seattle.gov.

Nguồn tài trợ cho các phần thưởng này đến từ Sắc lệnh 126308. Sắc lệnh này cho phép trích lập các quỹ riêng để giải quyết vấn đề gia tăng tội ác do thù địch và thành kiến nhằm vào Cộng đồng người Mỹ gốc Á và người Đảo Thái Bình Dương tại Seattle.