Find Posts By Topic

International Special Review District Board to begin hosting hybrid public meetings

Beginning June 14, 2022, the International Special Review District (ISRD) Board will begin offering in-person public meetings to be in compliance with House Bill 1329. These meetings will also accommodate remote public attendance via the WebEx videoconferencing platform. Although public meetings must be held and staffed at a physical location, members of the ISRD Board, community members, and Certificate of Approval applicants will have the option to remotely attend meetings if they wish to do so. This new hybrid meeting format will provide increased accessibility, making it easier for community members in the Chinatown International District to participate and engage in the work of the ISRD Board.

The next meeting of the ISRD Board will be held on Tuesday, June 14, 2022 at 4:30pm. Community members may attend via WebEx, by telephone, or in person at Seattle City Hall, Boards and Commissions Room L280, located at 600 Fourth Avenue. Each meeting agenda will include a link for virtual attendance.

While technical limitations are currently preventing ISRD Board meetings from being physically located within the Chinatown International District neighborhood, Seattle Department of Neighborhoods’ staff will continue to search for accessible spaces in the neighborhood that can accommodate future hybrid meetings.

Simultaneous interpretation will continue to be available at ISRD meetings but only via remote attendance on the WebEx videoconferencing platform and only during meetings in which proposed new construction is on the agenda. For new development projects west of I-5, Cantonese interpretation will be provided. For new development projects east of I-5, Vietnamese interpretation will be provided.  Please contact the ISRD Board Coordinator Rebecca Frestedt at rebecca.frestedt@seattle.gov or 206-684-0226 to request a language other than Cantonese or Vietnamese.

Agendas for each meeting will be translated accordingly and published on the ISRD website one week prior to the corresponding meeting. Agendas are also distributed via email to individuals subscribed to this service. Community members can sign-up for this service on the ISRD website.

The public is invited to participate in the hybrid meetings and submit public comment. Those interested in submitting public comment during ISRD Board meetings are encouraged to sign-up in advance. Instructions about how to do so will be listed in each agenda.

Written public comments are also accepted and should be received by the ISRD Board no later than 24 hours prior to the Board meeting. Comments provided in a language other than English will be translated for the Board. Please allow additional time for translation. Written comments can be submitted:

Via email: rebecca.frestedt@seattle.gov 
Via US mail: International Special Review District Board, Seattle Department of Neighborhoods, PO Box 94649, Seattle WA 98124-4649.

Simultaneous interpretation is only available when using WebEx’s desktop client or mobile app, not when calling in via a phone line. Community members who do not have internet access can call a toll-free phone line to listen to the meeting and provide public comment, but only in English.


International Special Review District Board 即將召開混合型公開會議

自 2022 年 6 月 14 日開始,國際區特別審查區(International Special Review District, ISRD)董事會即將召開面對面的公開會議,以遵守眾議院法案第 1329 號之規定。這些會議也將通過 WebEx 視訊會議平台讓想參加的民眾能以遠端視訊的方式參加。雖然公開會議必須在實體地點由相關工作人員協助舉辦,但如有需求, ISRD 董事會成員、社區成員以及准許證明 (Certificate of Approval) 申請人將可以選擇以遠端視訊的方式與會。這種新型的混合型會議形式將提高與會便利性,使唐人街國際區 (Chinatown International District) 的社區成員更容易地參與並投入 ISRD 董事會的工作。 

下一次的 ISRD 董事會會議將於2022 年 6 月 14 日星期二下午 4:30 舉行。社區成員可以通過 WebEx 視訊會議平台、電話或親自前往位於 600 Fourth Avenue 的西雅圖市政府董事委員會 L280 室參加。每次會議的議程都將附上一個線上會議的連結。 

由於技術上的限制使得 ISRD 董事會會議目前無法在唐人街國際區內以面對面的方式舉行,但西雅圖社區部(Seattle Department of Neighborhoods)的工作人員將持續在社區中尋找適合舉辦混合式會議的無障礙空間。 

ISRD 會議將繼續提供同步口譯服務,但僅供民眾以 WebEx 視訊會議平台參與針對新建設提案討論的會議時使用。針對位於 I-5 高速公路以西的新開發項目,我們將提供粵語口譯。針對位於 I-5 高速公路以東的新開發項目,我們將提供越南語口譯。請與 ISRD 董事會協調員 Rebecca Frestedt 以電子郵件 rebecca.frestedt@seattle.gov  或致電 206-684-0226 申請粵語或越南語以外語言的口譯需求。 

每次會議議程的翻譯版本將會在該會議召開的前一週公布於 ISRD 網站上。會議議程也將通過電子郵件發送給有訂閱本服務的民眾。社區成員可以在 ISRD 網站上註冊此服務。 

歡迎社會大眾參加本混合型會議並提交意見。我們鼓勵有興趣在 ISRD 董事會會議發表意見的民眾提前登記。登記的方式請參見每次會議的議程。 

公眾意見也可以書面方式提供並確保 ISRD 董事會在會議召開前 24 小時內收到。非英語的意見將會在翻譯後提供給董事會。請預留額外時間進行翻譯。提交書面意見的方式: 

通過電子郵件: rebecca.frestedt@seattle.gov 

通過美國郵政: International Special Review District Board, Seattle Department of Neighborhoods, PO Box 94649, Seattle WA 98124-4649。 

同步口譯僅在 WebEx 電腦用戶端或手機 app 應用程式才能使用,通過電話參與則無法使用。無法上網的社區成員可以撥打免費電話收聽會議內容並發表公眾意見,會議全程將以英語進行。 


Ban Đánh Giá Đặc Biệt Quốc Tế (International Special Review District Board – ISRD) bắt đầu tổ chức các cuộc họp công cộng kết hợp

Bắt đầu từ ngày 14 tháng 6 năm 2022, Ban Đánh Giá Đặc Biệt Quốc Tế (ĐGĐBQT) sẽ bắt đầu tổ chức các cuộc họp trực tiếp công cộng để tuân thủ vớiDự Luật Hạ Viện 1329. Các cuộc họp này cũng sẽ hỗ trợ công chúng tham dự qua mạng thông qua nền tảng hội nghị trực tuyến WebEx. Mặc dù các cuộc họp công khai phải được tổ chức và có nhân viên tham gia tiến hành tại một địa điểm thực tế, các thành viên của Ban ĐGĐBQT, các thành viên cộng đồng và những người đăng ký Chứng Nhận Phê Duyệt sẽ có sự lựa chọn để tham gia các cuộc họp trực tuyến nếu họ muốn làm như vậy. Định dạng cuộc họp kết hợp mới này sẽ tăng khả năng tiếp cận, giúp các thành viên cộng đồng ở Khu Phố Tàu Quốc Tế dễ dàng tham gia vào công việc của Ban ĐGĐBQT. 

Cuộc họp tiếp theo của Ban ĐGĐBQT sẽ được tổ chức vào Thứ Ba, ngày 14 tháng 6 năm 2022 lúc 4h30 chiều. Các thành viên của cộng đồng có thể tham dự qua WebEx, qua điện thoại, hoặc đến trực tiếp tại Tòa Thị Chính Seattle City Hall, Phòng Ủy Ban Boards and Commissions Room L280, tọa lạc tại 600 4th Avenue. Mỗi chương trình họp sẽ bao gồm một đường dẫn liên kết để tham dự trực tuyến. 

Mặc dù những hạn chế về mặt kỹ thuật hiện đang ngăn cản các cuộc họp của Ban ĐGĐBQT được tổ chức trực tiếp trong Khu Phố Tàu Quốc Tế, nhân viên của Sở Phụ Trách Khu Dân Cư Seattle sẽ tiếp tục tìm kiếm những không gian dễ đi lại trong khu vực để có thể tổ chức các cuộc họp kết hợp trong tương lai.  

Phiên dịch đồng thời sẽ tiếp tục được bố trí tại các cuộc họp của Ban ĐGĐBQT nhưng chỉ thông qua tham dự qua mạng trên nền tảng hội nghị trực tuyến WebEx và chỉ trong các cuộc họp có việc xây dựng mới được đề xuất. Đối với các dự án phát triển mới ở phía tây I-5, thông dịch bằng tiếng Quảng Đông sẽ được cung cấp . Đối với các dự án phát triển mới ở phía đông I-5,thông dịch bằng tiếng Việt sẽ được cung cấp.  Vui lòng liên hệ với Điều Phối Viên Ban ĐGĐBQT Rebecca Frestedt tại rebecca.frestedt@seattle.gov hoặc 206-684-0226 để yêu cầu sử dụng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Việt .  

Nội dung của mỗi buổi họp sẽ được dịch phù hợp và đăng tải trên trang web của Ban ĐGĐBQT một tuần trước buổi họp tương ứng. Nội dung buổi họp cũng được phân phối qua email cho các cá nhân đăng ký dịch vụ này. Các thành viên cộng đồng có thể đăng ký dịch vụ này trên trang web của Ban ĐGĐBQT

Công chúng được mời tham gia vào các cuộc họp kết hợp và đóng góp ý kiến. Những người quan tâm đến việc góp ý kiến công khai trong các cuộc họp của Ban ĐGĐBQT được khuyến khích đăng ký trước. Hướng dẫn về cách làm sẽ được liệt kê trong mỗi buổi họp  

Các ý kiến đóng góp công khai bằng văn bản cũng được chấp nhận và phải được Ban ĐGĐBQT nhận được không quá 24 giờ trước buổi họp. Các ý kiến đóng góp bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh sẽ được dịch cho Ban. Vui lòng cho phép thêm thời gian cho công tác dịch thuật. Ý kiến bằng văn bản có thể được đóng góp: 

Qua email: rebecca.frestedt@seattle.gov 
Qua thư từ US mail: International Special Review District Board, Seattle Department of Neighborhoods, PO Box 94649, Seattle WA 98124-4649.  

Tính năng thông dịch đồng thời chỉ được cung cấp khi sử dụng ứng dụng dành cho máy tính hoặc ứng dụng di động của WebEx, không được hỗ trợ khi gọi qua đường dây điện thoại. Các thành viên cộng đồng không có kết nối internet có thể gọi đến đường dây điện thoại miễn phí để nghe cuộc họp và đóng góp ý kiến công khai, nhưng chỉ bằng tiếng Anh.