Find Posts By Topic

Public is invited to comment on zoning modifications at Mercer Middle School

The public is invited to share its feedback regarding the development plans for Mercer Middle School located at 1600 S. Columbian Way, Seattle, WA 98108. The Seattle School District is requesting modifications (also known as “departures”) from several City zoning regulations for:

 1. Greater than allowed building height
 2. Increased fence height within setbacks
 3. Reduced parking quantity
 4. Signage/Illuminated Reader Board

The Seattle School District has a detailed presentation on the modifications which you can view on the Seattle Department of Neighborhoods website.

Upon receiving your feedback, the comments will be shared with the Director of Seattle Department of Neighborhoods. After reviewing, the Director will provide their recommendations regarding the proposed departures to the Director of Seattle Department of Construction and Inspections for the final decision.

Please submit your written comments by Monday, July 25 to:

Nelson Pesigan
E-mail: Nelson.Pesigan@seattle.gov
Mailing Address:  Seattle Department of Neighborhoods, PO Box 94649, Seattle, WA  98124-4649

For additional information, visit our website or contact Nelson Pesigan at 206-684-0209 or Nelson.Pesigan@seattle.gov.

The Major Institutions and Schools Program provides a way for neighbors of Seattle’s hospitals, universities, and colleges to be directly involved in the development plans for those institutions to ensure neighborhood concerns are considered when those plans are made. It is a program of Seattle Department of Neighborhoods.


El público está invitado a comentar sobre las modificaciones de zonificación en la Escuela Secundaria Mercer

Se invita al público a compartir su opinión sobre los planes de desarrollo de la Escuela Secundaria Mercer ubicada en 1600 S. Columbian Way, Seattle, WA 98108. El Distrito Escolar de Seattle está solicitando modificaciones (también conocidas como “partidas”) de varias regulaciones de zonificación de la Ciudad para:

 1. Altura de los edificios mayor a la permitida 
 2. Aumento de la altura de la cerca dentro de los retranqueos 
 3. Reducción de la cantidad de lugares de estacionamiento 
 4. Letreros y carteles/panel para anuncios iluminado 

El Distrito Escolar de Seattle tiene una presentación detallada sobre las modificaciones que se puede ver en el sitio web del Departamento de Vecindarios de Seattle.

Una vez que recibamos su opinión, los comentarios serán compartidos con el director del Departamento de Vecindarios de Seattle. Después de estudiar los comentarios, el director presentará sus recomendaciones sobre las modificaciones propuestas al director del Departamento de Construcción e Inspecciones de Seattle para la decisión final.

Envíe sus comentarios por escrito antes del lunes, 25 de julio a:

Nelson Pesigan
Correo electrónico: Nelson.Pesigan@seattle.gov
Dirección postal: Departamento de Vecindarios de Seattle, PO BOX 94649, Seattle, WA 98124-4649

Para obtener más información, visite nuestra página web o póngase en contacto con Nelson Pesigan en el 206-684-0209 o en Nelson.Pesigan@seattle.gov.

El Programa de Instituciones y Escuelas Principales (Major Institutions and Schools Program) brinda a los vecinos de los hospitales, universidades y escuelas de Seattle la oportunidad de participar directamente en los planes de desarrollo de dichas instituciones para asegurarse de que se tomen en cuenta las inquietudes del vecindario cuando se formulen dichos planes. Este es un programa del Departamento de Vecindarios de Seattle (Seattle Department of Neighborhoods).


Công chúng được mời đóng góp ý kiến về các sửa đổi quy hoạch tại Trường Trung Học Cơ Sở Mercer (Mercer Middle School)

Công chúng được mời chia sẻ ý kiến về các kế hoạch phát triển cho Trường Trung Học Cơ Sở Mercer tọa lạc tại 1600 S. Columbian Way, Seattle, WA 98108. Học khu Seattle đang yêu cầu sửa đổi (còn được gọi là “sự chuyển hướng”) từ một số các quy định phân vùng của Thành phố đối với:

 1. Cao hơn chiều cao cho phép của tòa nhà 
 2. Tăng chiều cao của hàng rào trong khoảng lùi 
 3. Giảm số lượng bãi đậu xe 
 4. Bảng chỉ dẫn/Bảng đọc được chiếu sáng 

Học khu Seattle có một bản thuyết trình chi tiết về các sửa đổi mà quý vị có thể tham khảo trên trang web của Sở Phụ Trách Khu Dân Cư Seattle (Seattle Department of Neighborhoods).

Khi nhận được ý kiến phản hồi của quý vị, các ý kiến này sẽ được chia sẻ với Giám Đốc Sở Phụ Trách Khu Dân Cư Seattle. Sau khi xem xét, Giám Đốc sẽ cung cấp các khuyến nghị của họ về các sửa đổi được đề xuất cho Giám Đốc của Sở Xây Dựng và Thanh Tra Seattle (Seattle Department of Construction and Inspections) để có quyết định cuối cùng.

Vui lòng gửi ý kiến bằng văn bản của quý vị không trễ hơn Thứ Hai, ngày 25 tháng 7 tới:

Nelson Pesigan
E-mail: Nelson.Pesigan@seattle.gov
Địa chỉ gửi thư: Seattle Department of Neighborhoods, PO Box 94649, Seattle, WA 98124-4649

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với Nelson Pesigan theo số 206-684-0209 hoặc Nelson.Pesigan@seattle.gov.

Chương Trình các Trường Học và Tổ Chức Lớn (Major Institutions and Schools Program) cung cấp một cách để những người sống trong khu phố của các bệnh viện, trường đại học, và trường cao đẳng ở Seattle có thể trực tiếp tham gia vào kế hoạch phát triển của các cơ sở đó để đảm bảo các mối quan tâm của người dân khu vực được xem xét trước khi các quy hoạch đó được thực hiện. Đây là một chương trình của Sở Phụ Trách Khu Dân Cư Seattle.