Find Posts By Topic

Friends of Little Sài Gòn helps Vietnamese American community stay safe and thrive

By Stacy Nguyen, journalist, designer, and community member

Vietnamese

Little Saigon is a neighborhood and a cultural hub within the International District (much like Chinatown, Nihonmachi, Historic Manilatown, and more), a place where the Vietnamese American community can go to shop, work, learn, relax, play, and be in community with one another. Compared to the other AAPI communities in the International District, Vietnamese Americans are relative newcomers to the area, with the bulk of folks coming after 1975 and throughout the 1980s as post-Vietnam War refugees. Because the Vietnamese community here is relatively young, it took some time for folks to acclimate to a new country, and it took even more time for the community to start organizing and advocating for itself.

That’s the crucial role that Friends of Little Sài Gòn (FLS), a nonprofit, currently plays — deepening the roots and preserving and enhancing Little Saigon’s cultural, economic, and historic vitality. 

Today, FLS is one of the only organizations directly serving and balancing the diverse interests of businesses and community members of Little Saigon and as such, they have become a voice and a gathering place for the community, ensuring that it is represented in City-wide discussion on public safety, community wellness, economic development, and more. FLS’s role is pretty critical because Little Saigon has been a neighborhood that has been neglected and under-resourced by the local government. 

Safety has been on the forefront of FLS’s work over the past year, which unfortunately saw existing problems exacerbated by the pandemic. But with its dedicated community clean-ups happening regularly, a whole host of bilingual COVID-19 resources, and co-creating a 10-year Action Plan to support culture, community services, public spaces, small businesses, and safety, the staff at FLS are not discouraged by the challenges ahead — even though it would be easy to be discouraged — they continue to be energetic, optimistic, and passionate about strengthening Little Saigon and seeing it thrive.

Here’s more safety-related stuff that FLS has done in the last year. They:

  • Organized and distributed personal protective equipment to over 100 small businesses and residents
  • Hosted vaccine clinics throughout the Chinatown International District, especially in Little Saigon
  • Brought back National Night Out to the neighborhood by holding a community BBQ 
  • Collaborated with community partners on implementing more/better lighting in the Chinatown International District 

How to give Friends of Little Sài Gòn some love

Give them money!

Give support to FLS by donating to them, buying their merch, or by physically visiting their super cool Little Saigon Creative community gathering place and buying beautiful items at their marketplace made by Vietnamese American artists and craftspeople. 

Volunteer and help keep Little Saigon clean

FLS holds its Little Saigon Monthly Community Clean Up the first Saturday of every month, in the mornings. Bring yourself, bring your friends, bring a bunch of extra hands and use them to help keep Little Saigon beautiful. Sign up on eventbrite

Follow them on social media

FLS is on Instagram, Facebook, and Twitter. Follow them! While you’re at it, follow Little Saigon Creative’s Instagram, too!

This blog is part of our Support Your Neighbors in the CID series, which spotlights amazing folks in the Chinatown International District, nominated by their neighbors for doing cool and impactful work around community safety. 

Friend of Little Sài Gòn giúp cộng đồng người Mỹ gốc Việt phát triển mạnh mẽ (và luôn an toàn!)
Bởi Stacy Nguyễn, nhà báo, nhà thiết kế và là thành viên cộng đồng
Bản dịch của Tammy Nguyễn

Little Sài Gòn là một khu phố và là một trung tâm văn hóa của người Mỹ gốc Việt nằm trong Chinatown Internation District (tương tự như khu phố Tàu, phố Nhật, phố lịch sử Phi Luật Tân, và những khu phố của các sắc dân khác), là nơi những người Mỹ gốc Việt có thể đi mua sắm, làm việc, học tập, giải trí, vui chơi và hòa đồng với nhau. Nếu so sánh với những cộng đồng AAPI khác trong International District, những người Mỹ gốc Việt là những người mới đến vùng đất này, phần lớn họ là những người tị nạn chính trị đến từ năm 1975 cho đến thập nguyên 1980. Bởi vì cộng đồng người Việt ở đây vẫn còn son trẻ, phải mất một thời gian cho những người tị nạn làm quen với thời tiết của xứ sở mới này, và phải mất một thời gian dài hơn nữa để họ bắt đầu tổ chức được cộng đồng của họ và tự bảo vệ nó.

Đó là vai trò thiết yếu của Friends of Little Sài Gòn (FLS), một tổ chức không lợi nhuận, hiện đang thực hiện — củng cố cội nguồn, bảo tồn và cải thiện văn hóa, kinh tế và sức sống lịch sử của Little Saigon.

Ngày nay, FLS là một trong vài tổ chức duy nhất trực tiếp phục vụ và cân bằng những lợi ích đa dạng của những cơ sở thương mại và những thành viên khác trong cộng đồng Little Saigon. Và vì vậy, FLS đã trở thành tiếng nói và là một nơi tụ họp cho cộng đồng, chắc chắn FLS được đại diện trong cuộc thảo luận toàn thành phố Seattle về vấn để an toàn công cộng, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, phát triển kinh tế, và nhiều vấn đề khác nữa. Vai trò của FLS rất quan trọng bởi vì Little Saigon đã là một khu phố bị bỏ quên và thiếu nguồn tài lực bởi chính quyền địa phương.

Công tác an toàn đã được FLS đặt lên  hàng đầu trong năm qua, điều đáng tiếc là những vấn đề hiện tại trở nên trầm trọng hơn vì đại dịch. Nhưng với nỗ lực dọn dẹp làm sạch cộng đồng diễn ra thường xuyên, tận dụng toàn bộ nguồn tài nguyên COVID-19 song ngữ, và cùng sáng tạo ra 10-year Action Plan để hỗ trợ văn hóa, dịch vụ công đồng, nơi công cộng, doanh nghiệp nhỏ, và sự an toàn , những nhân viên FLS không hề nản chí bởi những thách thức trước mắt — mặc dù rất dễ bị nản chí — họ vẫn tiếp tục công việc với năng lực tràn đầy, lạc quan và nhiệt tình để củng cố Little Saigon và chứng kiến nó phát triển mạnh mẽ.

Đây là những vấn đề liên quan đến an toàn mà FLS đã hoàn thành năm ngoái. Họ đã:

  • Tổ chức và phân phối thiết bị bảo hộ cá nhân cho hơn 100 doanh nghiệp nhỏ và cư dân
  • Tổ chức các trạm chích ngừa trên toàn vùng Chinatown International District, đặc biệt là ở Little Saigon
  • Làm sống lại National Night Out trong khu phố bằng cách tổ chức ngày BBQ trong cộng đồng
  • Cộng tác với những đối tác cộng đồng để triển khai ánh sáng (đèn) nhiều hơn/tốt hơn trong vùng Chinatown International District

Phương pháp thể hiện tình thương đến Friends of Little Sài Gòn

Tặng tiền cho họ.

Hỗ trợ FLS bằng cách donating to them, mua their merch, hoặc bạn  đi đến Little Saigon Creative community gathering place và mua những mặt hàng tuyệt đẹp ở chỗ của họ được làm ra bởi những người nghệ sĩ và thợ thủ công.

Tình nguyện và giúp đỡ để gìn giữ cho Little Saigon được sạch.

FLS tổ chức Little Saigon Monthly Community Clean Up (Dọn dẹp Cộng đồng Hàng tháng tại Little Saigon) vào thứ bảy đầu tiên của mỗi tháng, buổi sáng. Bạn tự tham dự, rủ bạn bè, rủ được càng nhiều người càng tốt cùng nhau góp phần để duy trì Little Saigon đẹp tươi. Sign up on eventbrite.

Theo dõi họ trên phương tiện truyền thông (mạng) xã hội.

FLS có mặt trên Instagram, Facebook, và Twitter. Theo dõi họ! Trong khi bạn đang ở đó, hãy vào luôn Little Saigon Creative’s Instagram.

Blog này là một phần trong Support Your Neighbors in the CID series của chúng tôi, làm nổi bật những nhân vật tuyệt vời ở Chinatown-International District, được những cư dân trong khu phố đề cử vì họ đã thực hiện những công việc xuất sắc và có ảnh hưởng lớn về an toàn cộng đồng.