Find Posts By Topic

We want to hear your Stories in Place

Español

Tiếng Việt

Is there a particular place in Seattle that holds special meaning for you? A place that grounds and connects you? We want to hear about it!

Our city is full of unique places that play a significant role in shaping our communities and our individual and collective identities. Some of these places may be vast; a neighborhood, a park, a body of water; others granular, like a house, community center, or restaurant. Some change dramatically over time, while others persist in ways that feel familiar.

Our lived experiences in these places are fundamental to the larger story of our city. They are more than the settings of our stories, they are characters within them, and they shape our past, present, and future.  

As Seattle continues to grow and change, we want to hear about the places in our city that hold compelling stories for you. If there is a local place, past or present, that holds special meaning for you, please let us know!

How to share your story

Please fill out the submission survey by November 10, 2023 with the following elements:

 • Name and brief description of a place in Seattle that holds meaning for you.
 • Short paragraph describing why this place is special and how it has shaped you and/or your family or community.
 • The communities that this place has served/supported.
 • Do you give permission to the Department of Neighborhoods to use parts of your story to promote this storytelling project?
 • Can we reach out to expand your submission into a more robust story? If so, please provide contact information.

Once we have compiled a list of these influential places in the city, we will dig a little deeper to highlight some of them for our new storytelling project “Stories in Place.”


Queremos que nos cuente sobre un lugar especial

¿Hay algún lugar en particular en Seattle que tenga un significado especial para usted? ¿Un lugar que le arraigue y conecte con la comunidad? ¡Queremos que nos cuente al respecto!

Nuestra ciudad está llena de lugares únicos que desempeñan un papel importante en la formación de nuestras comunidades y nuestras identidades individuales y colectivas. Algunos de estos lugares pueden ser grandes: un vecindario, un parque, una masa de agua; otros pequeños, como una casa, un centro comunitario o un restaurante. Algunos lugares cambian mucho con el tiempo, mientras que otros mantienen un aire familiar.

Las experiencias vividas en estos lugares son una parte importante de la historia de nuestra ciudad. Son más que los escenarios de nuestras historias, son personajes dentro de ellas, y dan forma a nuestro pasado, presente y futuro.  

Mientras Seattle sigue creciendo y cambiando, queremos escuchar sobre los lugares en nuestra ciudad que encierran historias de peso para usted. Si hay algún lugar local, pasado o presente, que tenga un significado especial para usted, ¡cuéntenos!

Cómo compartir su historia

Siéntase libre de llenar el formulario de envío antes del 10 de noviembre de 2023 con la siguiente información

 • Nombre y breve descripción de un lugar en Seattle que tenga significado especial para usted.
 • Un breve párrafo que describa por qué este lugar es especial y cómo le ha marcado a usted y/o a su familia o comunidad.
 • Las comunidades a las que este lugar ha servido o apoyado.
 • ¿Da permiso al Departamento de Vecindarios para usar partes de su historia para promocionar este proyecto de narración de historias?
 • ¿Podemos ponernos en contacto con usted para ampliar su presentación y convertirla en una historia más sólida? En caso afirmativo, sírvase darnos su información de contacto.

Una vez que hayamos recopilado una lista de estos lugares influyentes en la ciudad, nos dedicaremos a destacar algunos de ellos para nuestro nuevo proyecto de narración de historias llamado “Historias de Lugares”.


Chúng tôi muốn lắng nghe Câu Chuyện Về Địa Điểm (Stories in Place) của quý vị

Có địa điểm cụ thể nào ở Seattle có ý nghĩa đặc biệt đối với quý vị không? Một nơi yên bình quen thuộc và kết nối quý vị với cộng đồng? Chúng tôi muốn nghe về nơi đó!

Thành phố của chúng ta có rất nhiều địa điểm độc đáo đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cộng đồng cũng như bản sắc cá nhân và tập thể của chúng ta. Đó có thể là các địa điểm lớn; một khu phố, một công viên, một vùng nước; hoặc các nơi khác nhỏ hơn, như một ngôi nhà, trung tâm cộng đồng hoặc nhà hàng. Có những địa điểm thay đổi rất nhiều theo thời gian, nhưng cũng có những nơi vẫn giữ được cảm giác quen thuộc.

Trải nghiệm sống của chúng ta ở những nơi này là một phần quan trọng trong câu chuyện lớn hơn về thành phố của chúng ta. Các địa điểm này không chỉ là bối cảnh trong câu chuyện của chúng ta, chúng là những nhân vật bên trong câu chuyện và chúng định hình quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta.  

Khi Seattle tiếp tục phát triển và thay đổi, chúng tôi muốn biết về những địa điểm trong thành phố của chúng ta chứa đựng những câu chuyện hấp dẫn đối với quý vị. Nếu có một địa điểm nào đó ở địa phương, trong quá khứ hay hiện tại, có ý nghĩa đặc biệt đối với quý vị, xin vui lòng cho chúng tôi biết!

Cách chia sẻ câu chuyện của quý vị

Vui lòng điền vào mẫu đơn đăng ký trước ngày 10 tháng 11 năm 2023 với các thông tin sau

 • Tên và mô tả ngắn gọn về một địa điểm ở Seattle có ý nghĩa đối với quý vị.
 • Đoạn văn ngắn mô tả lý do tại sao nơi này lại đặc biệt và nó đã định hình quý vị và/hoặc gia đình hoặc cộng đồng của quý vị như thế nào.
 • Các cộng đồng mà địa điểm này đã phục vụ/hỗ trợ.
 • Quý vị có cho phép Sở Phụ Trách Khu Dân Cư (Department of Neighborhoods) sử dụng các phần câu chuyện của quý vị để quảng bá dự án kể chuyện này không?
 • Chúng tôi có thể liên hệ với quý vị để thêm chi tiết cho bài gửi của quý vị trở thành một câu chuyện đầy đủ và mạnh mẻ hơn không? Nếu được, xin vui lòng cung cấp thông tin liên lạc.

Sau khi chúng tôi biên soạn danh sách những địa điểm có ảnh hưởng này trong thành phố, chúng tôi sẽ thực hiện nhiều việc hơn để làm nổi bật một số địa điểm trong số đó cho dự án kể chuyện mới của chúng tôi có tên “Stories in Place”.